Yoga ayon sa UP Diksiyonaryo

Three-Legged Downward Facing Dog Pose in Bent-Knee variation (Tri Pada Adho Mukha Svanasana) with the majestic Bomod-ok Falls in Sagada, Mountain Province, Cordillera Region, Philippines. April 2012. Larawan ni Isadore Lerio.

YOGA png [Hindi/Sanskrit]

1: pagsasama ng sarili sa pinakamakapangyarihang nilalang
2: alinman sa mga pamamaraan o disiplina na naaabot ang pagsasamang ito
3: paaralan ng pilosopiyang Hindu na nagtataguyod at nagbibigay ng daan sa pisikal at mental na mga disiplina upang maabot ang pagsasamang ito.

– UP Diksiyonaryong Filipino 2010, Sentro ng Wikang Filipino, Unibersidad ng Pilipinas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s